Fyraftensmøde d. 24.10.16: Vandrammedirektivet og klimaudfordringer

Mandag d. 24. oktober kl. 17.fortæller Ph.d. Bjarke Stoltze Kaspersen om Vandrammedirektivet og klimaudfordringer.

EU’s vandrammedirektiv (VRD) blev vedtaget i år 2000 og er et af de mest ambitiøse og vidtrækkende lovgivningstiltag på miljøområdet i EU – med det formål at sikre ’god tilstand’ for alle vandforekomster. I 2. og 3. generation vandplaner (2015-2027) er det et krav, at klimaændringer integreres fuldt ud i planarbejdet. Dette omfatter både forebyggelse af klimaforandringer (gennem reduktion af drivhusgasudledninger) og tilpasning til klimaændringer. Studierne der her præsenteres bidrager med ny viden om, hvordan klimaændringer kan integreres i den næste generation vandplaner via omkostningseffektive indsatsprogrammer på oplandsniveau. Ph.d.-afhandlingen beskæftiger sig med implementeringen af VRD i to hovedvandoplande i den østlige del af Danmark: (1) Isefjord og Roskilde Fjord og (2) Køge Bugt.

Mødet afholdes i Auditorium Landskab, IGN, Rolighedsvej 23, 1. sal, Frederiksberg.

Tilmeldingsfrist: 23.10. Gratis adgang via Billetto: https://billetto.dk/da/events/fyraftensmoede-vandrammedirektivet-og-klimaudfordringer